08/05/2023

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN- GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Sứ Mạng: là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành công an, nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao, đào tạo cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trình độ đại học, sau đại học cho lực lượng cảnh sát nhân dân.

Tầm nhìn: đến 2025: Sẽ đạt chuẩn  đại học quốc gia theo đề án phê duyệt của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu về quy định, tiêu chuẩn, đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an.

Giá trị văn hóa cốt lõi: Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả.

Xem thêm tại: 

https://dhcsnd.edu.vn/tam-nhin-su-mang-va-van-hoa

Theo Trường đại học Cảnh sát Nhân dân.