08/05/2023

Trường Đại học An ninh Nhân dân

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - VĂN HÓA- TRIẾT LÝ GIAO DỤC 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

Tầm nhìn:  đến 2030 "Trường Đại học An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập; là trung tâm giáo giục đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín của lực lượng Công an nhân dân".

Sứ mạng: " Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín; lực lượng dự bị; sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an; là 1 trong các trung tâm hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo của Bộ Công an"

Văn hóa: "Đoàn kết - Nhân văn - Dân chủ - Kỷ cương- Đổi mới - Phát triển"

Triết lý giáo dục:" Thái độc chuẩn mực; kiến thức toàn diện; kỹ năng thuần thục; Phụng sự Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, phục vụ Nhân dân"

(kèm theo quyết định số 1516/QĐ-T04-P4a ngày 09/12/2020 của hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân)

Xem thêm tại: 

http://dhannd.edu.vn/gioi-thieu&item=1

Theo Trường Đại học An ninh Nhân dân