08/05/2023

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Sứ mạng, tầm nhìn, văn hóa, khẩu hiệu hành động và triết lý giáo dục của Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

 

Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của các trường Đại học ở nước ta trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay. Cụ thể hóa quan điểm về giáo dục, đào tạo của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế” đã xác định quan điểm chỉ đạo: “Chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng và quản lý quá trình đào tạo; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục đào tạo”. Nghị quyết 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an trung ương cũng xác định: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo trong các trường Công an nhân dân”.

Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Ngành Công an, căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-BCA, ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp. Mới đây nhất, tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khẳng định rõ mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu cán bộ về lý luận chính trị, công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng, tham mưu Công an nhân dân, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị, phát triển lý luận đầu ngành, chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân và của quốc gia.

Với tinh thần đó, Học viện đã Công bố sứ mạng, tầm nhìn, văn hóa, triết lý giáo dục của Học viện Chính trị Công an nhân dân, cụ thể như sau:

Sứ mạng

Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Công an; có trách nhiệm đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo, bồi dưỡng các trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu Công an nhân dân; là trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị, phát triển lý luận Công an nhân dân; chủ trì bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị cho các trường Công an nhân dân; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Bộ trưởng; tham mưu cung cấp luận cứ khoa học với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Tầm nhìn

Xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu cán bộ về lý luận chính trị, công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng, tham mưu Công an nhân dân, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị, phát triển lý luận đầu ngành, chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân và của quốc gia.

Văn hóa, khẩu hiệu hành động, triết lý giáo dục

Phẩm chất mẫu mực - Lý luận rộng, sâu - Thực tiễn sáng tạo

Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân ổn định, bền vững và lâu dài, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng của một cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Công an trong tình hình mới./.

Xem thêm tại:

http://hvctcand.edu.vn/gioi-thieu/su-mang-tam-nhin/su-mang-tam-nhin-van-hoa-khau-hieu-hanh-dong-va-triet-ly-giao-duc-cua-hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-1933

Theo Học viện chính trị Công an Nhân dân