21/05/2024

Hướng dẫn tuyển sinh trình độ sau đại học, đại học dành cho cán bộ Công an Nhân dân năm 2024

1. Quy định chung

1.1. Điểm mới trong công tác tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học, đại học cho cán bộ Công an nhân dân năm 2024

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học vừa làm vừa học, liên thông, đào tạo trình độ đại học cho cán bộ có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong CAND tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50, Hướng dẫn số 05, đồng thời tổ chức xét tuyển dựa trên các tiêu chí như: kết quả học tập toàn khóa ở trình độ trước của cán bộ, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của cơ sở đào tạo, ngoài ra tùy từng trình độ đào tạo, thí sinh sẽ thực hiện bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học hoặc bài đánh giá người dự tuyển hoặc kết quả thi cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ thi tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở đào tạo (bài đánh giá của Bộ Công an theo Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an).

1.2. Khu vực tuyển sinh, phân vùng tuyển sinh - Khu vực tuyển sinh

+ Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra,

+ Phía Nam: Từ Thành phố Đà Nẵng trở vào

+ Các đơn vị đóng quân trên địa bàn cả nước, căn cứ nguyện vọng của cán bộ và điều kiện bố trí sử dụng cán bộ để cử dự tuyển.

- Phân vùng tuyển sinh đối với từng bậc học: Phân vùng tuyển sinh đối với từng bậc học thực hiện cụ thể tại danh mục ban hành kèm Quyết định số 2696/QĐ-BCA ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân năm học 2024-2025.

1.3. Ưu tiên trong tuyển sinh:

- Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2023, thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp THPT và 01 năm kế tiếp. Cán bộ Công an đều tốt nghiệp THPT nhiều năm nên không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên khu vực trong tuyển sinh.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện theo Quyết định số 2696/QĐ-BCA ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân năm học 2024-2025. Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học, tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học, chỉ tiêu từng phương thức tuyển sinh được xác định theo tỷ lệ hồ sơ đạt điều kiện dự tuyển theo từng phương thức tuyển sinh.

1.5. Bài luận, Bài kiểm tra đánh giá

- Bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an (đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ), thực hiện bằng hình thức tự luận, do các trường CAND tổ chức đánh giá trong 01 buổi.

- Bài kiểm tra đánh giá người dự tuyển (đối với tuyển sinh Đại học VLVH, tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học) do các trường CAND tổ chức đánh giá bằng hình thức tự luận; kiểm tra đánh giá trong 01 buổi.

Nội dung bài kiểm tra đánh giá.

Tuyển sinh đại học VLVH: thí sinh thực hiện 01 bài đánh giá kiến thức văn hóa trong chương trình trung học phổ thông.

Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học: thí sinh thực hiện 01 bài đánh giá về kiến thức chính trị, nghiệp vụ, pháp luật.

2. Phương thức tuyển sinh

2.1. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ

Tiếp tục thực hiện xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 18/2021/TT- BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Thông tư số 50, Hướng dẫn số 05.

2.2. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

- Tổ chức xét tuyển dựa trên việc tính tổng điểm theo các tiêu chí cụ thể sau: (1) Kết quả học tập toàn khóa ở trình độ đại học.

(2) Bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an.

- Công thức tính điểm xét tuyển: ĐXT = H +B+ĐUT.

Trong đó:

+ ĐXT là điểm xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ H là điểm kết quả học tập toàn khóa ở trình độ đại học, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ B là điểm bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ ĐUT là điểm ưu tiên về đối tượng, quy về thang điểm tương ứng.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

(1) Xét thí sinh có điểm bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

(2) Xét thí sinh có thời gian công tác thực tế trong CAND (tính từ tháng tuyển vào ngành Công an đến tháng dự tuyển, không tính thời gian tạm tuyển, thực hiện nghĩa vụ CAND) cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. 2.3. Tuyển sinh đào tạo Đại học vừa làm vừa học

- Tổ chức xét tuyển dựa trên việc tính tổng điểm theo các tiêu chí cụ thể sau: (1) Điểm trung bình kết quả học tập THPT trong 03 năm lớp 10, 11, 12. (2) Bài kiểm tra đánh giá người dự tuyển.

- Công thức tính điểm xét tuyển: ĐXT = H+B+ĐUT.

Trong đó:

+ ĐXT là điểm xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ H là điểm trung bình kết quả học tập THPT trong 03 năm lớp 10, 11, 12, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ B là điểm bài kiểm tra đánh giá người dự tuyển, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ ĐUT là điểm ưu tiên về đối tượng, quy về thang điểm tương ứng.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

(1) Xét thí sinh có điểm bài kiểm tra đánh giá cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

(2) Xét thí sinh có thời gian công tác thực tế trong CAND (tính từ tháng tuyển vào ngành Công an đến tháng dự tuyển, không tính thời gian tạm tuyển, thực hiện nghĩa vụ CAND) cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

2.2. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học theo 02 phương thức:

- Phương thức 1: xét tuyển thí sinh có điểm học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng Công an đạt từ 5.0 trở lên (tính theo thang điểm 10).

Trong trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển vượt so với chỉ tiêu phân bổ, xét thí sinh có điểm học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

- Phương thức 2: Thực hiện bài kiểm tra đánh giá của cơ sở đào tạo đối với những trường hợp còn lại và xét tuyển dựa trên việc tính điểm theo các tiêu chí cụ thể sau:

(1) Kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng Công an.

(2) Bài kiểm tra đánh giá người dự tuyển.

Công thức tính điểm xét tuyển: ĐXT = H + B + ĐUT.

Trong đó:

+ ĐXT là điểm xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ H là điểm học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng Công an, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ B là điểm bài kiểm tra đánh giá người dự tuyển, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ ĐUT là điểm ưu tiên về đối tượng, quy về thang điểm tương ứng.

+ Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

(1) Xét thí sinh có điểm bài kiểm tra đánh giá cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

(2) Xét thí sinh có thời gian công tác thực tế trong CAND (tính từ tháng tuyển vào ngành Công an đến tháng dự tuyển, không tính thời gian tạm tuyển, thực hiện nghĩa vụ CAND) cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Thí sinh dự tuyển theo 02 phương thức phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của cơ sở đào tạo theo quy định.

2.3. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học

Thí sinh được đăng ký dự tuyển cùng thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ thi đánh giá đại học chính quy tuyển mới và được tuyển sinh theo 02 phương thức tương tự như tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới:

+ Phương thức 1: xét tuyển thí sinh có điểm học tập toàn khóa ở trình độ trung cấp Công an đạt từ 6.0 trở lên (tính theo thang điểm 10).

Trong trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển vượt so với chỉ tiêu phân bổ, xét thí sinh có điểm học tập toàn khóa ở trình độ trung cấp Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

+ Phương thức 2: được tham gia dự thi bài thi đánh giá của Bộ Công an đối với những trường hợp còn lại và xét tuyển dựa trên việc tính điểm theo các tiêu chí cụ thể sau:

(1) Kết quả học tập toàn khóa ở trình độ trung cấp Công an.

(2) Kết quả thi cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở đào tạo (bài thi đánh giá của Bộ Công an theo Đề án số 04).

Công thức tính điểm xét tuyển: ĐXT = H*3/5 + B*2/5 + ĐUT. Trong đó:

+ ĐXT là điểm xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ H là điểm học tập toàn khóa ở trình độ trung cấp Công an, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân (chiếm tỷ lệ 60%).

+ B là điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an đã được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân (chiếm tỷ lệ 40%).

+ ĐUT là điểm ưu tiên về đối tượng, quy về thang điểm tương ứng.

+ Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

(1) Xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá đánh giá cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

(2) Xét thí sinh có thời gian công tác thực tế trong CAND (tính từ tháng tuyển vào ngành Công an đến tháng dự tuyển, không tính thời gian tạm tuyển, thực hiện nghĩa vụ CAND) cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Thí sinh dự tuyển theo 02 phương thức phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của cơ sở đào tạo theo quy định.

2.4. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (Văn bằng 2)

Cán bộ Công an được xét tuyển, cử đi học tại các học viện, trường CAND. Trong đó ưu tiên cử đi, xét trúng tuyển theo thứ tự các tiêu chí cụ thể sau:

(1) Cán bộ Công an có bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài (thuộc diện học viên các trường CAND được cử đi học nước ngoài).

(2) Cán bộ Công an có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoài (thuộc diện học viên các trường CAND được cử đi học ngành ngoài).

(3) Cán bộ Công an là lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên. (4) Cán bộ Công an có bằng tốt nghiệp đại học tại các trường CAND. (5) Cán bộ Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên. (6) Cán bộ Công an có bằng tốt nghiệp đại học.

Trường hợp xét hết các tiêu chí vẫn còn số dư so với chỉ tiêu được giao, giao X02 thống nhất với các trường, báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, quyết định.

3. Hồ sơ tuyển sinh

- Cục Đào tạo thống nhất ban hành, quản lý hồ sơ dự tuyển vào các cấp học, loại hình đào tạo của các trường CAND gồm phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch cán bộ (có biểu mẫu kèm theo).

- Đối với hồ sơ tham gia dự tuyển nộp sau ngày quy định tại thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo, Công an đơn vị, địa phương báo cáo về X02 để xem xét quyết định.

4. Lịch trình tổ chức tuyển sinh

Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND tổ chức xét tuyển đảm bảo thời gian, kế hoạch theo lịch trình chung của Bộ Công an (có lịch tuyển sinh kèm theo).

5. Quy trình xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50, cụ thể như sau:

- Sau khi được Bộ thông báo chỉ tiêu đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh, các trường CAND thông báo tuyển sinh, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo đến cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tiếp nhận hồ sơ và thẩm định điều kiện dự tuyển; hoàn thiện các dữ liệu liên quan đến thông tin dự tuyển của cán bộ, báo cáo danh sách, hồ sơ theo quy định về XO2 và các trường CAND để tổ chức tuyển sinh đào tạo.

- Các học viện, trường Công an nhân dân tiếp nhận, kiểm tra danh sách, hồ sơ cán bộ dự tuyển.

+ Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, Đại học VLVH, tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng, trung cấp lên đại học: các trường tổ chức đánh giá khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an (đối với tuyển sinh đào tạo trình độ trạc sĩ), kiểm tra đánh giá người dự tuyển (đối với tuyển sinh đào tạo Đại học VLVH, phương thức 2 của tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học), tổ chức cho thí sinh tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 2 của tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học), tổ chức xét tuyển, xây dựng phương án trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển, báo cáo X02 thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, văn bằng 2, phương thức 1 của tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học: Tổ chức xét tuyển, xây dựng danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển để báo cáo X02 thẩm định, phê duyệt.

- Căn cứ danh sách, hồ sơ của Công an các đơn vị, địa phương, báo cáo của các học viện, trường CAND, XO2 tổ chức thẩm định điều kiện dự tuyển, thẩm định, phê duyệt phương án trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo các trường chiêu sinh đảm bảo chỉ tiêu được giao.

6. Xét tuyển bổ sung

Việc xét tuyển bổ sung thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định về tuyển sinh của Bộ Công an. Đối với chỉ tiêu chưa thực hiện hết, thực hiện quy trình tuyển sinh như xét tuyển lần 1, cụ thể:

Trên cơ sở phương án trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển đã được X02 phê duyệt, X02 thông báo số lượng xét tuyển bổ sung, Công an các đơn vị, địa phương chọn cử cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, nộp hồ sơ về các trường để tổ chức xét tuyển, báo cáo phương án trúng tuyển để  X02 thẩm định, phê duyệt theo quy định.